SmartPoint

Algemene Voorwaarden SmartPoint

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van SmartPoint

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod, dienst en/of product

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met SmartPoint;
 3. SmartPoint: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Product: onder product wordt verstaan alle elektronische apparaten en accessoires;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of SmartPoint in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die SmartPoint ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 9. Overeenkomst: een overeenkomst tussen consument en SmartPoint,
 10. Dienst: een opdracht, zijnde reparatie/herstel of een andere soort opdracht, die SmartPoint tegen betaling uitvoer in opdracht van de consument
 11. Techniek voor communicatie: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en SmartPoint gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van SmartPoint.

Artikel 2 – Identiteit van SmartPoint

Naam: SmartPoint

Adres: Folkingestraat31

Vast nummer: 050-230 91 19

Mobiel nummer: 06-36 10 45 89

E-mailadres: info@Smartp.nl

KVK: 77352653

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, dienst en/of product van SmartPoint en op elke tot stand gekomen overeenkomst, bestellingen en diensten tussen SmartPoint en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SmartPoint zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod, dienst en/of product

 1. Indien een aanbod, dienst en/of product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod, dienst en/of product vermeld.
 2. Het aanbod, dienst en/of product is vrijblijvend. SmartPoint is gerechtigd het aanbod, dienst en/of product te wijzigen en aan te passen.
 3. Het  aanbod, dienst en/of product bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van aanbod, dienst en/of product door de consument mogelijk te maken. Als SmartPoint gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod, dienst en/of product binden SmartPoint niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in een aanbod, dienst en/of product zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. SmartPoint kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod, dienst en/of product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het   aanbod, dienst en/of product zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van een aanbod, dienst en/of product en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument een aanbod, dienst en/of product langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SmartPoint onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van aanbod, dienst en/of product. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SmartPoint is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft SmartPoint passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal SmartPoint daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. SmartPoint kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien SmartPoint op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling, dienst en/of product te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. SmartPoint zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van SmartPoint waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij SmartPoint deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 12. SmartPoint is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien SmartPoint daartoe is verhinderd als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan SmartPoint bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SmartPoint retourneren, conform de door SmartPoint verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan SmartPoint. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen of brengen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending of bewijs van aankoop.
 4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan SmartPoint heeft teruggezonden, is de koop een feit en is herroeping niet meer mogelijk

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SmartPoint dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door SmartPoint niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het   aanbod, dienst en/of product vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of markttarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan SmartPoint producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar SmartPoint geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod, dienst en/of product vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien SmartPoint dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod, dienst en/of product genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van evidente- en typefouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij deze fouten is SmartPoint niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. SmartPoint staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het   aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. SmartPoint staat niet in voor gebruik anders dan normaal gebruik.
 2. Een door SmartPoint, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SmartPoint kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de SmartPoint schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van SmartPoint is afhankelijk van het gekochte product. Producten waar nog fabrieksgarantie van toepassing is, zal vermeldt worden aan de consument
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van SmartPoint en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. SmartPoint biedt op alle onderdelen die door SmartPoint zijn vervangen 6 maanden garantie. Indien consument zich later dan 6 maanden beroept op zijn garantie zal in overleg met de consument gekeken worden naar eventuele oplossing. Een oplossing wordt niet gegarandeerd en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De omstandigheden van het geval wordt beoordeelt door SmartPoint.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk worden voldaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SmartPoint te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft SmartPoint behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid SmartPoint

 1. De aansprakelijkheid van SmartPoint jegens de consument, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de waarde van de overeenkomst.
 2. Aansprakelijkheid van SmartPoint voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, inkomstenderving, immateriële schade of gemiste besparingen, is altijd uitgesloten.
 3. SmartPoint is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of –diensten en aanbieders van content, informatie- of data-diensten.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt indien deze schade niet binnen 12 maanden nadat het schade veroorzakende feit plaatsvond schriftelijk aan SmartPoint is gemeld. De schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
 5. De consument vrijwaart SmartPoint voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot SmartPoint.
 2. SmartPoint beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SmartPoint, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De consument kan zijn klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen.
 4. Bij SmartPoint ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SmartPoint binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van SmartPoint niet op, tenzij SmartPoint schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door SmartPoint, zal SmartPoint naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen SmartPoint en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. De geschillen zullen worden beslecht bij de rechtbank Noord-Nederland.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.